Selecteer een pagina

Medio februari 2020 heeft het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verzoek ingediend de verplichtstelling tot deelneming te wijzigen. Deze laatste heeft hierin bewilligd.[1]

In de gewijzigde verplichtstelling worden de bedrijfstakken Stukadoors-, Afbouw-, Terrazzo-/ Vloerenbedrijf en het Natuursteenbedrijf samengevoegd tot één bedrijfstak, te weten “Afbouw”. Op deze wijze worden de tekst van de verplichtstelling en tekst van de cao Afbouw met elkaar in overeenstemming gebracht.

In casu heeft Bpf Bouw aangegeven dat met de wijzigingen geen uitbreiding van de werkingssfeer wordt beoogd. Desondanks blijft het niet alleen voor pensioenadviseurs, maar ook voor advocaten,  accountants en andere bedrijfsadviseurs van imminent belang dat zij van dergelijke wijzigingen in verplichtstellingen en in (algemeen verbindend verklaarde) cao’s op de hoogte zijn. Dit is nu eenmaal de kern van goed opdrachtgeverschap. Werkgevers worden zoveel mogelijk behoed voor aanzienlijke financiële risico’s bij een aansluiting met terugwerkende kracht en bij overnames/fusie, alsmede  voor risico’s op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

BPF Expertisecentrum is helemaal up-to-date als het gaat om de werkingssferen van de vele verplichtstellingen en (algemeen verbindende verklaarde) cao’s. Samen met u kunnen wij voor uw klant/cliënt de risico’s op verplichte aansluiting en de toepasselijkheid van een cao in kaart brengen. Maar nog belangrijker is dat BPF Expertisecentrum er al jaren in slaagt, middels een beproefd plan van aanpak, pragmatische oplossingen met bedrijfstakpensioenfondsen en cao-partijen te bereiken.

 

[1] Besluit 2 april 2020, Stcrt. 7 april 2020, nr. 11708.